اعلن معنا

اوباما الاسيوي---------- Forwarded message ----------
From: .. !!
Date: 2008/11/29
Subject: FW: : اوباما الاسيوي
To:LoooL Y5LG mN aL sHbH aRb3eeN
al 97aaF emailyy la y6l3 please
w tra la7'9t shy eny arsl al email llgroup w ma ashofh ynrsl ella b3d esbo3een lol 


 
__._,_.___
 
 
.
 

0 التعليقات: